D´ Narrenmusik

D´Narremusik spielt guet,
d´Narremusik spielt guet,
D´Narremusik spielt b´sunders guet,
wenn se Fleischkäs esse tuet.

 

Zur Übersicht aller Verse

Klepperle

Anfang

Inhalt