Geizig

Giizig, giizig, giizig isch de Sell,
und wenn de Sell it giizig wär,
no wißt mer it, wer giizig wär,
giizig, giizig, giizig isch de Sell.

De Müller (Name austauschbar) isch en guete Ma,
wenn er uns was giet.
(oder: wenn er uns ebbes giit.)
De Mueller isch en guete Ma,
wiel er uns was gä hot

Zur Übersicht aller Verse

Klepperle

Anfang

Inhalt